Regulamin

Regulamin serwisu oferowanego przez Podlaskie Centrum Modelarskie dotyczy usługi

związanej z naprawą modeli elektrycznych, spalinowych, pojazdów na akumulator dla dzieci

oraz wszystkich rzeczy pozostawionych do serwisu

Zawiera prawa przysługujące konsumentowi, zasady i tryb zawierania oraz odstępowania od

umowy z Podlaskim Centrum Modelarskim, zarówno w lokalu, poza nim, jak i na odległość.

Podlaskie Centrum Modelarskie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z

równoczesnym poinformowaniem konsumenta o dokonaniu tego.

Przekazanie modelu do serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją

regulaminu.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Numer telefonu serwisu: 518269123

E-mail: serwispcm@gmail.com

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

1) Sklep - Podlaskie Centrum Modelarskie Nikola Ciechanowska z siedzibą w

Białymstoku 15-879 , ul. Św. Rocha 13/15 lok. 103A, NIP 542-331-69-31

2) Klient/Konsument - podmiot dokonujący zakupu usługi, w tym przypadku serwisu

danego towaru.

3) umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej

fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby

środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, w

tym przypadku przez Internet.

4) Serwis- są to wszelkie prace serwisowe, które wykonywane są w celu naprawy

modelu lub jego modernizacji, niskim kosztem przy zachowaniu obowiązujących

standardów rynkowych. Prace wykonywane są przez wykwalifikowanych

serwisantów posiadających doświadczenie oraz wiedzę techniczną związaną z

różnymi modelami.

5) Potwierdzenie przyjęcia modelu - formularz opisujący przyjęcie rzeczy i urządzeń.

Zawierający szczegółowy opis przyjętych rzeczy oraz protokół naprawy. Wydawany

jest na życzenie klienta (załącznik nr 1).

6) W przypadku zgłoszenia serwisowego sposobem innym niż stacjonarnie,

obowiązkiem klienta jest wypełnienie WNIOSKU PRZYJĘCIA SERWISU.

WNIOSEK PRZYJĘCIA SERWISU:

Wszystkie pola należy wypełnić i wysłać w wiadomości na adres e-mail:

serwispcm@gmail.com

Imię i nazwisko zleceniodawcy:

Numer telefonu, adres e-mail:

Adres do wysyłki i nr PACZKOMATU ( zalecana wysyłka paczkomatem ):

Nazwa urządzenia:

Wyposażenie:

Uwagi:

Opis usterki:

7) Potwierdzenie wydania modelu - formularz potwierdzający wydanie modelu

właścicielowi. Klient jest zobowiązany do podpisu (załącznik nr 2). Jeśli powierzona

rzecz na serwis została wysłana za pośrednictwem kuriera lub poczty, to

potwierdzeniem wydania modelu jest potwierdzenie odbioru przesyłki.

Podlaskie Centrum Modelarskie oferujące serwis modeli znajduje się pod adresem:

ul. Św. Rocha 13/15 lok 103a

15-879 Białystok.

Numer telefonu serwisu: 518269123

E-mail: serwispcm@gmail.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgłoszenia związane z serwisem modeli można składać mailowo na adres

serwispcm@gmail.com.

2. Zgłoszenia przyjmowane są także osobiście w siedzibie sklepu ul. Św. Rocha 13/15

lok 103a 15-879 Białystok lub telefonicznie na numer 518269123. W godzinach

otwarcia: poniedziałek - piątek: 9.00-17.00, sobota: 09.00-13:00.

3. Celem naprawy jest przywrócenie prawidłowego stanu modelu i jego modernizacja,

jak najniższym kosztem przy zachowaniu obowiązujących standardów. Decyzje o

wymianie poszczególnych elementów na nowe podejmowane są w oparciu o ich

stopień zużycia jak i elementów z którymi współpracują.

4. Każda usługa serwisowa wykonywana jest odpłatnie.Koszt serwisu to 90 zł brutto/h +

koszt wymienionych elementów w cenach obowiązujących na dany dzień

5. Termin realizacji serwisu, od momentu przyjęcia modelu wynosi 14 dni roboczych.

Sklep ma możliwość dwukrotnego przedłużenia terminu. Sklep nie jest zobowiązany

do podania konkretnego terminu. Wynika to z faktu, że hurtownie mogą nie posiadać

części zamiennych na magazynie.

6. Konsument zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub

komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwy kontakt

7. Czas pomiędzy przekazaniem towaru do serwisu a terminem jego odebrania, to czas

umownego przechowania rzeczy przez sprzedawcę. Jest to czynności bezpłatna.

8. Czas bezpłatnego przechowywania rzeczy kończy się wraz z terminem

wyznaczonym do odbioru towaru z serwisu. Po tym terminie rozpoczyna się

bezumowne przechowywanie rzeczy, za które obowiązek ma zapłacić konsument,

który nie odbiera towaru z serwisu.

9. Sklep wzywa konsumenta do odbioru towaru w terminie 2 tygodni od dnia

dostarczenia wiadomości wysłanej na e-mail klienta, dotyczącej wydania modelu z

serwisu. W przypadku braku reakcji klienta na powyższe wezwanie sklep

wystosowuje wezwanie z koniecznością odebrania towaru, informując o opłatach za

przechowywanie rzeczy w przypadku jej nieodebrania. Po upływie 7 dni od dnia

wezwania, sklep nalicza opłaty za magazynowanie towaru.

10. W przypadku, gdy klient wciąż nie odpowiada oraz nie wnosi opłaty za bezumowne

magazynowanie towaru, sklep przekazuje sprzęt do depozytu sądowego, o którym

mowa w art. 467 Kodeksu cywilnego. Towar zostanie przekazany po upływie 12

miesięcy od dnia dostarczenia pierwszej wiadomości z wezwaniem do obioru

serwisu.

11. Opłata za nieodebrany towar z serwisu, ze względu na przechowywanie, wynosi 2%

całego kosztu wykonanej usługi (części zamienne + koszt usługi), nie mniej jednak

niż 5 zł / dziennie

12. Sklep wysyła klientowi wiadomość mailową,związaną z odbiorem serwisu. Sklep

dodatkowo może wysłać wiadomość tekstową na podany przez konsumenta numer

telefonu.

13. Klient ma prawo do jednorazowego przedłużenia terminu odbioru serwisu.

Przedłużenie terminu odbioru może wynosić maksymalnie 14 dni roboczych.

14. Jeśli po rozpoczęciu prac serwisowych, klient zrezygnuje z dalszej naprawy np. ze

względu na wysoką cenę części zamiennych, lub brak dostępnych części

zamiennych będzie zobowiązany do poniesienia kosztu diagnozy oraz wykonanych

prac do momentu ich przerwania.

15. W przypadku nieodebranych wysyłek, klient ponosi koszty opłat za zwrot przesyłki

oraz jej ponowne nadanie.

16. Sklep daje gwarancję rozruchową na wszystkie wykonane usługi i czynności.

Gwarancji nie podlegają mechaniczne zużycia, mechaniczne uszkodzenia i ich

następstwa. Gwarancja obejmuje 7 dni od dnia odebrania modelu z serwisu.

17. Serwis jest wykonywany wyłącznie w zakresie zleconym przez klienta.

W przypadku zauważenia dodatkowych uszkodzeń, serwis będzie kontaktował się z

klientem w celu ustalenia dalszego przebiegu naprawy.

18. Jeśli klient nie zleci sugerowanej przez serwis naprawy, sam ponosi

odpowiedzialność za następstwa tej decyzji.

19. Sklep w dniu przyjęcia modelu na serwis sporządza Potwierdzenie przyjęcia modelu

wraz protokołem naprawy (załącznik nr 1), w którym zawarte są wszelkie informacje

związane z przyjętym sprzętem oraz przewidywane kwestie związane z naprawą.

Potwierdzenie przyjęcia modelu, może zostać wydane na prośbę konsumenta w

formie kopii.

20. Sklep w dniu wydania sprzętu z serwisu, sporządza Potwierdzenie wydania modelu

(załącznik nr 2), które to konsument zobowiązany jest podpisać. Potwierdzenie

wydawane jest także konsumentowi.

21. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia usługi serwisowej

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2022

POLITYKA PRYWATNOŚCI - BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane dalej: RODO

informujemy:

Administratorem bazy danych osobowych jest firma

Podlaskie Centrum Modelarskie Nikola Ciechanowska z siedzibą w Białymstoku 15-879

ul. Św. Rocha 13/15 lok. 103A,

NIP 542-331-69-31.

1. Dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail,

numer telefonu, a w przypadku firm dodatkowo numer NIP, będą gromadzone i

przetwarzane zgodnie z art.6 p.1a RODO jako podstawy prawnej w zakresie:

a.) przyjmowania i realizacji zamówień, wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności

oraz realizacji reklamacji

b.) wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, oraz dla celów

archiwizacyjnych

c.) dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych

d.) wysyłania informacji handlowych

2. Dane osobowe Administrator może przekazywać następującym osobom trzecim w

zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego zrealizowanie zakresu z pkt.1 ), mogą to

być podmioty takie jak:

a.) firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

b.) firmy świadczące usługi księgowe.

c.) firmy windykacyjne.

d.) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np.

Prezes UKE., Prezes UOKiK., sądy, organy podatkowe – ale tylko, gdy wystąpią z żądaniem

w oparciu o podstawę prawną.

3. Dane osobowe są danymi poufnymi i nie zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione

osobom trzecim.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło

wykonanie ostatniej umowy sprzedaży, co jest wymogiem ustawy o rachunkowości.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba której

dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych istnieje możliwość wniesienia

skargi do Administratora danych jak i do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w

zakresie prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

podlaskiecentrummodelarskie@gmail.com